El Punt de Debat

El Punt de Pensament Valencianista

.

rogleRestaurar una relació sana i enriquidora entre Alacant i el seu territori no passa solament per implementar una sèrie de polítiques sectorials més o menys ben plantejades… requerix també  la recuperació del nostre imaginari col.lectiu perdut, quant a la nostra identitat com a poble o ciutat valenciana del Sud. L’estudi i revitalització del folklore tradicional que compta amb manifestacions rellevants, l’inventari, la restauració i la correcta gestió de nostre patrimoni històric i artístic, així com la recuperació de l’ús habitual del valencià, a més d’incrementar la conciencia col.lectiva, ens permetrà desenvolupar noves activitats econòmiques de qualitat que ens dignifiquen com a poble diferenciat i al mateix temps solidari.